Các bao đựng phim nhũ ảnh, X-quang, MRI, CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM chuyển sang túi giấy.

Các bao đựng phim nhũ ảnh, X-quang, MRI, CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM chuyển sang túi giấy.

Các bao đựng phim nhũ ảnh, X-quang, MRI, CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM chuyển sang túi giấy.

Các bao đựng phim nhũ ảnh, X-quang, MRI, CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM chuyển sang túi giấy.

COMMENTS